آرشیو بلند مدت اطلاعات بر روی دیسک های Blu-ray

تجهیزات ذخیره سازی آرشیو Enterprise، با نام Jukebox شناخته می شوند این تجهیزات دارای فضایی برای نگهداری اطلاعات در داخل دستگاه (Internal Storage) هستند که با تعداد و ظرفیت متغیر مدیاها می توانند ظرفیت متفاوتی داشته باشند. آفلاین کردن اطلاعات نیز یکی از قابلیت های این تجهیزات می باشد بنابراین می توان به صورت نامحدود داده های آفلاین بر روی این تجهیزات نگهداری کرد.

مدیریت نگهداری اطلاعات بر عهده نرم افزار­های مدیریتی توسعه داده شده­ می باشد. این تجهیزات می توانند اطلاعات بسیار حجیم تا یک Peta Byte را به صورت آنلاین نگهداری و دسترسی Random access به آنها را فراهم نمایند.

چرا‌ Blu-ray ؟

 • دتسهیلاتBD2 بیش از50سال وBD3 بیش از100 سال است.
 • هکر يا ويروس يا خطا اطلاعات را پاک نميکند.
 • حجم اطلاعات بالايي را مي توان ذخیره کرد.
 • هزينه کل ذخیره سازي تقريبا يکدهم SAN است
 • وابستگي به شرايط محیطي ندارد
 • بمب هاي فرکانسي و مغناطیسي به ان صدمه اي نمیزنند.
 • مصرف برق آنها برابر يک لامپ است
 • در حجم های ذخیره سازی با ظرفیت از 5 ترابايت تا 20 پتابايت وجود دارند.

مدیریت نگهداری اطلاعات بر عهده نرم افزار­های مدیریتی توسعه داده شده­ می باشد. این تجهیزات می توانند اطلاعات بسیار حجیم تا یک Peta Byte را به صورت آنلاین نگهداری و دسترسی Random access به آنها را فراهم نمایند.

شرکت های مطرح و صاحب نام و با تجربه در این حوزه شرکت های Disc Group ، Incom هستند.

 

 • محصولات DISC Archiving Systems

  Disc Arxtor Appliance

بـا سـاده سـازی زیرسـاخت IT میتـوان بـه راه حلهـای ایجـاد یـک آرشـیو ذخیـره سـاز منعطـف تـر و پویاتـر بـا Disc Arxtor Appliance دســت یافــت. شــما میتوانیــد بــا تضمیــن نــوآوری IT متصــل بــه Arxtor Appliance، هزینه هــای OPEX و CAPEX را از طریــق ترکیــب سـرورها و اتوماسـیون آرشـیو کاهـش دهیـد و ایـن تـا زمانـی اسـت کـه از مقـررات پیـروی نمـوده و ریسـک را بـه حداقـل برسـانید. Arxtor Appliance، مدلـی توسـعه یافتـه از کتابخانـه Arxtor Lite میباشـد کـه یـک مسـیر بـه روز شـده و مقـرون بـه صرفـه بـرای پیکربنـدی مبتنـی بـر هـدف Arxtor Appliance ایجـاد میکنـد. Arxtor Appliance میتوانـد بـه طـور کامـل بـا هـر نـوع زیـر سـاخت شـبکهای GigE یکپارچـه شـود، در حالـی کـه طیـف وسـیعی از ویژگیهـا و مزایـای سـطح شـرکتی پیشـنهاد شـده اسـت.

 • سرور جاسازی شده، نیاز برای سخت افزار آرشیو اضافی را از بین میبرد.
 • نـرم افـزار مدیریـت خـودکار آرشـیو، یـک سـرور مجـازی را جهـت پیکربنـدی برنامـه هـای سفارشـی بـرای کتابخانـه هـای مبتنـی بـر ISCSI محیـط ایجـاد میکنـد.

هارد دیسکهای قابل جابجایی، برای یکپارچه سازی و Cache و افزونگی در داخل سیستم تعبیه شده اند.

 • GUI مبتنـی بـر وب و صفحـه نمایـش لمسـی، پایـه ای بـرای نصـب محلـی، تصویـری و از راه دور و نیـز قابلیـت عیـب یابـی را فراهـم میکنـد. همچنیـن، یـک اسـتاندارد صنعتـی جدیـد بـرای پشـتیبانی هوشـمند از سیسـتمهای کتابخانـهای Blu ray بـه وجـود مـی آورد.

ویژگی ها :

Arxtor مشخصه ها و مزیت های سازمانی زیادی به همراه دارد. این فناوری سرعت دیسک سخت و عمر طولانی و دتسهیلات بلو ری را در یک سیستم ذخیره سازی و آرشیو ترکیب می کند.

 • محصولات Incom Storage GMBH

  کتابخانه آرشیو نوری با حجم بالا

کتابخانه های ذخیره سازی نوری NETZON  ، دستگاههای  بسیار قابل اطمینانی در حوزه آرشیو  حجیم NEAR LINE  هستند که از دیسک های نوری BLURAY  استفاده میکنند.

هر کتابخانه از اجزای مختلفی تشکیل شده است که شامل روباتهای صنعتی بسیار مجهز ،  دیسک های نوری  و بسته های مدیا و تعدادی درایو نوری بلورای برای خواندن و نوشتن داده برروی مدیا می باشد .

این سیستم میتواند به عنوان فضای اصلی ذخیره سازی NEAR LINE ، نسخه پشتیبان و یا آرشیو استفاده شود .

مدل HMSP1 که یک از مدلهای سری  NETZON HMS میباشند. بیشترین فضای ذخیره سازی را در اختیار کاربر قرار میدهند

این دستگاه با ظرفیت 10368 دیسک نوری بلورای  فضای ذخیره سازی    1pt   فراهم می نماید.

 Hmsp1 مزایای عمده ای به نسبت دستگاه های کم حجم تر در بردارد:
بافر عملکرد بسیار بالا داخلی ،

 کنترل قدرتمند داخلی ،

 ساختار مکانیکی بسیار قدرتمند و صنعتی در بخش تغذیه و روباتیک ،

 پشتیبانی از تعداد بیشتر درایو  بلورای تا 16 درایو با قابلیت  کارکردن همزمان

و میتوانند برای استفاده از ماکزیمم  پهنای باند 28mb/s  و بهره وری ماکزیمم  سرعت نوشتن دیتا بر روی بلورای ها استفاده شوند که در هنگام رشد سریع داده های آرشیوی و برآوردن نیازمندیهای پشتیبان گیری بسیار کارآمد هستند .

ویژگی ها:

کانفیگ استاندارد:                     

 • 1 عدد مانیتور LCD
 • تعداد 864 کارتریج (هر کارتریج دارای 12 دیسک)
 • دارای 2 تا بیش از 16 درایو (برای سطوح Enterprise)
 • بروشور محصول ،راهنمای کاربر،کابل برق
 • یه همراه یک سرور(Optional)

 

کارتریج :

 • طراحی ارگانومیک برای دسترسی آسان-طراحی انحصاری شرکت
 • کاملا سازگار با تجهیزات NETZON و تجهیزات Offline
 • قابل انعطاف در هنگام تعویض
 • قفل 2 طرفه برای افزایش امنیت دیسک
error: Content is protected !!